شنبه, 26 مرداد 1398
رو عنوان : اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی برگزار می کند
عنوان : تكمیل كمپینگ گردشگری اژدها بولاغی و ایجاد راه دسترسی به چشمه گراوان سردشت
زير عنوان : آگهی مناقصه عمومی ( یک مرحله ای)
کد خبر : ۲۳۰۷
تاريخ :
 ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ 
ساعت : ۱۲:۹:۳۴

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی در نظر دارد اجرای پروژه به شرح ذیل را با مشخصات مندرج در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

نام پروژه

محل اجرا

رشته گواهی صلاحیت پیمانکاری

مبلغ برآورد اولیه (ریال)

مبلغ تضمین شرکت  در مناقصه (ریال)

تکمیل کمپینگ گردشگری اژدها بولاغی

شهرستان اشنویه

حداقل پایه 5 در رشته ابنیه

2061734259

103087000

ایجاد راه دسترسی به چشمه گراوان سردشت

شهرستان سردشت

حداقل پایه 5 در رشته راه باند

1506471432

75324000

کلیه شرکت های دارای توان فنی و تخصص لازم و واجد صلاحیت می توانند جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه مبلغ 300000 ریال به شماره حساب2172620024008 بنام تمرکز وجوه سپرده  اداره کل  نزد بانک ملی شعبه ارومیه واریز و با در دست داشتن فیش واریزی در ساعات اداری از روز سه شنبه  مورخ 94/11/2021 تا پايان وقت اداري روز پنج شنبه  مورخ 94/11/29 به دبیرخانه اداره کل واقع درارومیه- خیابان شهید بهشتی جنب موزه ارومیه مراجعه و اسناد، مدارک و پیشنهادات  خود که  به مدت سه ماه دارای اعتبار می باشند را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه  مورخ 94/12/11 به دبیرخانه این اداره کل تحویل و رسید دریافت نمایند. پاکت های شرکت کنندگان در مناقصه در ساعت 10:00 صبح روز چهارشنبه 94/12/12 در محل اتاق جلسات این اداره کل بازگشایی می گردد .بدیهی است به پیشنهادات فاقد امضاء، مشروط و مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مهلت مقرر در فوق الذکر واصل شوند، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. مبلغ سپرده شرکت در مناقصه می بایست به حساب شماره 2172620024008 بنام تمرکز وجوه سپرده  اداره کل  نزد بانک ملی شعبه ارومیه واریز و یا معادل مبلغ مذکور ضمانت نامه بانکی معتبر و قابل قبول به نام مناقصه گذار که حداقل سه ماه اعتبار داشته باشد ارایه نمایند. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

نشانی محل تحویل اسناد:ارومیه- خیابان شهید بهشتی جنب موزه ارومیه- اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی                    شماره تماس : 3-33489851- 044  داخلی 243                               

توجه: (هزینه انتشار آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد)

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربیبازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0