شنبه, 26 مرداد 1398
رو عنوان : آگهی مناقصه عمومی ( یک مرحله ای)
عنوان : تكمیل كمپینگ گردشگری حسنلو (یئدی گوز)
زير عنوان : اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی برگزار می کند
کد خبر : ۲۳۰۶
تاريخ :
 ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ 
ساعت : ۱۱:۴۹:۸

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

 

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی در نظر دارد اجرای پروژه به شرح ذیل را با مشخصات مندرج در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط دارای حداقل پایه 5 در رشته ابنیه واگذار نماید.

نام پروژه

محل اجرا

مبلغ برآورد اولیه (ریال)

مبلغ تضمین شرکت  در مناقصه (ریال)

تکمیل کمپینگ گردشگری حسنلو (یئدی گوز)

شهرستان نقده

2096342575
104820000

کلیه شرکت های دارای توان فنی و تخصص لازم و واجد صلاحیت می توانند جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه مبلغ 300000 ریال به شماره حساب2172620024008 بنام تمرکز وجوه سپرده  اداره کل  نزد بانک ملی شعبه ارومیه واریز و با در دست داشتن فیش واریزی در ساعات اداری از روز چهار شنبه  مورخ 94/11/21 تا پايان وقت اداري روز پنج شنبه  مورخ 94/11/29 به دبیرخانه اداره کل واقع درارومیه- خیابان شهید بهشتی جنب موزه ارومیه مراجعه و اسناد، مدارک و پیشنهادات  خود که  به مدت سه ماه دارای اعتبار می باشند را حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه  مورخ 94/12/12 به دبیرخانه این اداره کل تحویل و رسید دریافت نمایند. پاکت های شرکت کنندگان در مناقصه در ساعت 10:00 صبح روز پنج شنبه 94/12/13 در محل اتاق جلسات این اداره کل بازگشایی می گردد .بدیهی است به پیشنهادات فاقد امضاء، مشروط و مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مهلت مقرر در فوق الذکر واصل شوند، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. مبلغ سپرده شرکت در مناقصه می بایست به حساب شماره 2172620024008 بنام تمرکز وجوه سپرده  اداره کل  نزد بانک ملی شعبه ارومیه واریز و یا معادل مبلغ مذکور ضمانت نامه بانکی معتبر و قابل قبول به نام مناقصه گذار که حداقل سه ماه اعتبار داشته باشد ارایه نمایند. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

نشانی محل تحویل اسناد:ارومیه- خیابان شهید بهشتی جنب موزه ارومیه- اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی                    شماره تماس : 3-33489851- 044  داخلی 243                               

توجه: (هزینه انتشار آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد)

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربیبازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0